Забрзано стареење и стрес

Научниците докажале дека поради присуство на хроничен стрес во организмот доаѓа до забрзано стареење.Успешното регулирање на стресот е основа на "антиејџинг" медицината...

Стрес и карцином

Хроничниот стрес и трауматските настани во животот го "рушат" имунитетот.Научниците докажале дека под нивно дејство имунолошкиот систем дозволува појава и ширење на карцином...

Форум – Дали живееме во стрес

Дали живееме под стрес? Колку е стресот присутен во секојдневието? Што се најчестите причини за стрес денес? Членовите на Антистрес клуб дискутираат во клупскиот форум...


МОЌТА Е ВО ВАС!

Моќта е во вас! Отсекогаш сте чувствувале дека длабоко некаде во внатрешноста на умот постои огромна моќ за самоисцелување и брзо закрепнување. Во исто време, насетувате дека доколку не се почитува, таа иста моќ се трансформира во опасен двигател на бесконечен низ растројства и заболувања. Стресот и емоционалните страдања се клучните точки на кои може да се разурне или, пак, унапреди здравјето. Останува на нас во текот на животот да се обидеме да ја запознаеме вистинската моќ на умот со која тој владее врз здравјето, среќата и успехот.

Што претставуваат овие интерактивни програми?

Добредојдовте во подрачјето на интерактивни интернет програми за самопомош (InInSHD)! Тие претставуват специјално дизајниран аудио-визуелен медиум, преку кој се покренува енормната психичка моќ која лежи внатре во сите нас. Овие програми ја насочуваат таа всадена моќ кон регулирање на стресот, самоисцелувањето и зголемувањето на контролата врз сопствениот ум и тело. Со нивното правилно користење вие ќе се здобиете, од една страна, со моќни ментални алатки за брзо и успешно справување со стресот и неговите последици во критичните моменти кога ќе ви бидат неопходни. Од друга страна, пак, со систематското и концентрирано користење на овие програми, по релативно краток период ќе бидете обучени за нивна самостојна примена во ситуациите кои тоа ќе го бараат.

Која е целта на овие програми?

Поголемиот дел од овие програми служат како исклучително ефикасни тренинг програми кои ве водат кон учење на вештините на релаксација (Релаксационен тренинг), на управувањето со работата на внатрешните органи (Висцерален тренинг), позитивното програмирање на мислите (Позитивен тренинг), самоисцелувањето (Тренинг за самоисцелување), подобрување на способноста за смирувачка медитација и креативна визуализација (Контемплативен тренинг), како и постигнување на брза синхронизација - ресетирање на врската меѓу умот и телото (Вионизер). Овие програми претставуваат патентирани и авторизирани иновации наменети за он-лајн употреба. Крајната цел е овозможување на позитивни ефекти врз психата и телото на корисникот од далечина, за минимална цена.

Како се настанати овие програми?

Интерактивните интернет програми за самопомош (InInSHD) се авторски бренд на Др. Звонко Џокиќ, невропсихијатар, познат и меѓународно признат експерт во подрачјето на психотерапијата, стрес-менаџментот и менталниот коучинг. Настанати се во текот на неговото повеќе од дваесетипетгодишно искуство во успешната примена на најразновидни техники во третманот на стресните, невротските и други психички пореметувања.

За кои состојби се наменети овие програми?

Овие програми се наменети за самопомош во регулирањето на внатрешната рамнотежа ум-тело нарушена од широк спектар на психички и психосоматски состојби: акутен и хроничен стрес, работен стрес, психичка напрегнатост и внатрешен немир (анксиозност), панични состојби, фобии, посттрауматски пореметувања, исцрпеност, несоница, психосоматски заболувања поврзани со стрес (кардиоваскуларни – инфаркти, хипертензија, атеросклероза, тахикардија, аритмија итн.; на органите за варење - улкуси, колити, илеити, раздразнетост на цревата и стомакот итн.; белодробни – астма, психички условено отежнато дишење и сл; кожни – неуродерматити, екцеми, псориајза и сл.; хормонални – дијабетес, тиреоидеа, ПМС; метаболни – хиперлипидемии итн.), имунолошки пореметувања (карциноми, артрити итн.). Исто така, овие програми претставуваат и одлична алатка за јакнење на одбранбените потенцијали на организмот на соматски план, како и на самодовербата и менталните капацитети на психички план.

Процедури

Овие програми се покажуваат како изразено успешни доколку се применуваат по предвидените процедури. За секој програм е создадена едноставна процедура која ја олеснува примената на програмот. Следејќи ги упатствата, корисникот доаѓа безбедно до остварувањето на позитивниот краен ефект.

Времетраење

Интерактивните програми за самопомош (InInSHD) се употребуваат се додека не се постигне саканата цел. Целта е секогаш една и иста: достигнување на континуирана состојба на урамнотеженост, спокојство, пријатност и чувството на позитивна контрола врз своето здравје.

Што доколку не го почувствувате предвидениот позитивен ефект?

Тоа се должи секогаш на пројавените пречки во вашето внимание во текот на следењето на програмата, поточно тогаш кога вашето внимание отстапува од процедурата дадена во упатството. Вашето внимание е најважен фактор на успехот! Прочитајте го точно упатството за да го разберете и следете ги концентрирано чекорите предвидени во процедурите. Ефектот што ќе го почуствувате на крајот ќе биде вистинска награда за вашиот напор...

Напомена

Овие програми се така креирани да не можат да бидат штетни за корисникот. Но, поради почитувањето на клинички докажаните принципи на превенцијата, тие не се препорачуваат за индивидуи кои страдаат од функционални мозочни растројства (епилепсија, под дејство на дроги, интоксикација, исцрпеност итн.), психотично растројство и кои во моментот чувствуваат психичка растроеност, негативизам или тешкотии во вниманието.

Предупредување!

Овие програми претставуваат авторски содржини со заштитени авторски права. Секој обид за нивна неовластена употреба, дистрибуција или копирање ќе биде третиран според позитивните законски прописи на Република Македонија, како и според Законот за заштита на авторски права.

Нелегална репродукција

Било која копија која не потекнува од оригиналните содржини, поради неадекватната техничка постапка, ќе ги загуби најбитните состојки за позитивно влијание врз корисникот. Со секоја нелегална репородукција ќе бидат загубени суштествените својства (битни состојки – фреквенции, боја, ритам, енергетски промени итн.) за позитивно влијание врз корисниците содржани во оригиналот.


 

Аудио-визуелни програми за стрес-менаџмент

 

релаксационен тренингРЕЛАКСАЦИОНИОТ ТРЕНИНГ претставува аудио-визуелна програма која е наменета за практично водење низ високо ефикасен тренинг за психомоторна (невро-мускулна) релаксација. Таа преставува основен модел на интерактивните програми за самопомош, како и воведен модел од целиот спектар на стрес-менаџмент програми. Со оваа програма би требало вообичаено да започне тренингот за стрес-менаџмент. По дваесетина минути на нејзина правилна примена ќе почувствувате длабока релаксација во вашето тело и ум, пропратена со ослободување на ендрофин во организмот.
 
 
висцерален тренингВИСЦЕРАЛНИОТ ТРЕНИНГ претставува аудио-визуелна програма која е наменета за практично водење низ високо ефикасен тренинг за висцерална релаксација (внатрешни органи). Таа е воедно и ефикасна терапевтска стрес-менаџмент програма наменета за чистење на насобраните стресни последици во внатрешните (висцерални) органи и системи. По дваесетина минути на нејзина правилна примена ќе почувствувате длабока релаксација во вашиот организам, пропратена со ослободување на ендрофин.
 
 
позитивен тренингПОЗИТИВНИОТ ТРЕНИНГ претставува аудио-визуелна програма која е наменета за практично водење низ високо ефикасен тренинг за инсталирање на позитивни мисловни (позитивна визуелизација) и енергетски содржини во вашиот организам. Таа е воедно и ефикасна терапевтска стрес-менаџмент програма наменета за ресетирање на когнитивните последици од стресот, кои вообичаено се создаваат во вид на негативни мисли и ментални ставови. По дваесетина минути на нејзина правилна примена ќе почувствувате позитивни ефекти врз вашиот ум и тело, пропратени со ослободување на ендрофин во организмот.
 
 
самоисцелување тренингТРЕНИНГОТ ЗА САМОИСЦЕЛУВАЊЕ претставува аудио-визуелна програма која е наменета за практично водење низ високо ефикасен тренинг за поттикнување и инсталирање на самоисцелувачките капацитети, согласно методот на концентрично самоисцелување. Таа е воедно и ефикасна терапевтска стрес-менаџмент програма која ја користи моќта за самоисцелување, која постои како природно даден потенцијал во сите човечки организми. По дваесетина минути на нејзина правилна примена ќе почувствувате длабока релаксација во вашето тело и ум, пропратена со ослободување на ендрофин во организмот.
 
 
контемплативен тренингКОНТЕМПЛАТИВНИОТ ТРЕНИНГ претставува аудио-визуелена програма која е наменета за практично водење низ високо ефикасен тренинг за доживување на смирувачка медитација, слободна имагинација, креативна перцепција, позитивна визуелизација и енергетско урамнотежување во вашиот организам. Таа е воедно и ефикасна терапевтска стрес-менаџмент програма наменета за ослободување од последиците од стресот, кои вообичаено се создаваат во вид на пречки во успокојувањето на телото и умот, како и во вид на блокираната способност за создавање свежи и квалитетни идеи. По дваесетина минути на нејзина правилна примена ќе почувствувате позитивни ефекти врз вашиот ум и тело, пропратени со ослободување на ендрофин во организмот.
 
 
вионизерВИОНИЗЕР претставува аудио-визуелна програма која е наменета за индуцирање (поттикнување) оптимална мозочна синхронизација по пат на ресетирање на негативните ментални активности и позитивно сетирање на односот ум-тело. ВИОНИЗЕР е создаден согласно современите сознаниа од областа на невробихевиоралната наука, проверените терапевтски методи на менталното репроцесирање (ЕМДР), долгогодишните ускуства во третманот на стресните и анксиозните пореметувања, како и автентичните искуства во успешната примена на арт-терапијата (лечебната уметност). По неколку минути на оптималната употреба корисникот се чувствува сосоема поинаку! Ефектите кои ги предузвикува ВИОНИЗЕР упатуваат на ослободување на хормонот ендорфин во организмот на корисникот.
 
 


Што е тоа стрес?

Дали, колку и кога е опасен?

Информирајте се правилно за стресот и стресните последици!

Колку сте под стрес?

Колкава ви е склоноста и ризикот кон стресни пореметувања во моментов?

Дали сте анксиозен, депресивен?

Имате ли панични напади?

Тестирајте се бесплатно!

Сакате да научите како да го регулирате стресот?

Одберете го вистинскиот програм за самопомош!

Имате потреба од стручен совет?

Советувајте се он-лајн!

Сакате да учествувате во заштитени групни дискусии?

Бидете учесник на клупскиот форум!

Имате потреба од достап до специјални програми за регулирање на стресот и стресните последици?

Станете член на Антистрес Клуб!

Сакате неограничен месечен пристап до аудио-визуелните програми?

Станете член на Антистрес Клуб!